Cennik

Cennik SALUS MEDYCYNA Cennik SALUS MEDYCYNA

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
1. SALUS MEDYCYNA  udostępnia dokumentację medyczną zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - rozdział 7.
2. Koszt sporządzenia na wniosek pacjenta kopii dokumentacji medycznej lub jej wyciągów określa cennik obowiązujący w zakładzie, z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość pobieranej opłaty za:
a. jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
b. jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt a;
c. udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej - nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt a.

  • Salus Medycyna Sp z o.o. 25 740 54 55 Otwarte od poniedziałku do piątku 7:00 - 19:00
  • Rejestracja elektroniczna