Badanie Holtera

Badanie Holtera

Badanie trwa 24 godziny i jest wykonywane na zlecenie lekarza lub odpłatnie bez skierowania.

Badania poprzedzające.

Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania wcześniej innych badań. Zalecane jest czasami przedstawienie przed badaniem ostatniego wyniku EKG.

Sposób przygotowania do badania: Należy mieć wygolone włosy na klatce piersiowej.

Opis badania.

Na klatce piersiowej badanego, po przygotowaniu skóry (wygoleniu włosów i odtłuszczeniu alkoholem lub benzyną) nakleja się elektrody, które łączy się następnie odpowiednio oznakowanymi kablami z urządzeniem rejestrującym zapis EKG. Urządzenie rejestrujące przypinane jest najczęściej do paska, co umożliwia badanemu swobodne poruszanie się. Każdy rejestrator ma przycisk „EVENT”, służący do sygnalizowania przez badanego odczuwanych dolegliwości. Badany zobowiązany jest do prowadzenia w czasie rejestracji dziennika pacjenta, w którym nanoszone są ważniejsze wykonywane czynności i dolegliwości z zaznaczeniem godziny, w której wystąpiły. Badany informowany jest również przy zakładaniu rejestratora o terminie zgłoszenia celem zdjęcia aparatu. W czasie trwania rejestracji obowiązuje zakaz kąpieli i brania pryszniców, nie wolno używać poduszek i koców elektrycznych oraz manipulować w rejestratorze. Wynik badania przekazywany jest w formie opisu, niekiedy z dołączonymi wykresami (zapisem czynności elektrycznej serca w wybranym czasie).

Informacje jakie należy zgłosić lekarzowi prowadzącemu w czasie badania.

Wszelkie problemy techniczne związane z noszeniem założonego aparatu (np. odklejanie się elektrod).

Odczuwane w czasie wykonywanego badania dolegliwości z zaznaczeniem, czy w tym czasie był przyciskany sygnalizator „EVENT”.

Jak należy zachowywać się po badaniu?

Z wynikiem badania należy zgłosić się do lekarza prowadzącego.