Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

1. NZOZ ?SALUS? udostępnia dokumentację medyczną zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - rozdział 7.
2. Koszt sporządzenia na wniosek pacjenta kopii dokumentacji medycznej lub jej wyciągów określa cennik obowiązujący w zakładzie, z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość pobieranej opłaty za:
a. jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
b. jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt a;
c. udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej - nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt a.


Podstawa wyliczenia
wysokość
przecietnego
wynagrodzenia
w poprzednim
kwartale
ODPŁATNOŚĆ ZA DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ. PODSTAWA WYLICZENIA

MP. Nr 782 z 2016 r.
Komunikat Prezesa GUS z 10.08.2016 r. wysokość przeciętnego wynagrodzenia
w II kwartał 2016 r.

1 strona wyciagu
lub odpisu
maks.
0,002
przeciętnego wynagrodzenia

1 strona kopii

maks.
0,0002
przeciętnego wynagrodzenia

Dokumentacja medyczna na
elektronicznym nosniku danych
maks.
0,0004
przeciętnego wynagrodzenia
II kwartał 2016 r.
4019,08
8,04 0,80 1,61