Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

1. Salus Medycyna udostępnia dokumentację medyczną zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - rozdział 7.
2. Koszt sporządzenia na wniosek pacjenta kopii dokumentacji medycznej lub jej wyciągów określa cennik obowiązujący w zakładzie, z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość pobieranej opłaty za:
a. jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
b. jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt a;
c. udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej - nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt a.


Podstawa wyliczenia
wysokość
przeciętnego
wynagrodzenia
w poprzednim
kwartale
ODPŁATNOŚĆ ZA DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ. PODSTAWA WYLICZENIA

MP z 11.05.2022 r. poz. 469
Komunikat Prezesa GUS z 11.05.2022 r. wysokość przeciętnego wynagrodzenia
w I kwartale 2022 r.

1 strona wyciągu
lub odpisu
maks.
0,002
przeciętnego wynagrodzenia

1 strona kopii

maks.
0,00007
przeciętnego wynagrodzenia

Dokumentacja medyczna na
elektronicznym nośniku danych
maks.
0,0004
przeciętnego wynagrodzenia
I kwartał 2022 r. 6.235,22
12,47 0,44 2,49